Navigácia

Profil školy História školy Časový harmonogram vyučovania Záujmové vzdelávanie Organizácia školského roka 2018/2019 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018

Život v škole

                                                                                                                                                                                                                  

       Základná škola s materskou školou  vo Vrádišti  je neplnoorganizovaná škola, ktorá sa nachádza v tichom prostredí obce. Škola má pomerne málo žiakov- v dvoch triedach základnej školy je   27 žiakov, v dvoch  triedach  materskej školy je 29 detí. Je to obrovská  výhoda najmä v tom, že deti sa učia v pokojnom, tichom prostredí a tým sú  menej vystavované stresom, hluku ale aj šikanovaniu. Takéto prostredie je ideálne i pre   deti  so zdravotným znevýhodnením a špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami.V škole je bezbariérový prístup. Menší počet detí v triede umožňuje individuálny prístup učiteľa ku každému dieťaťu a učiteľ má úplný prehľad o tom, čo dieťa vie alebo nevie, či sa pripravilo na hodinu a pod.Využívame všetky možnosti, ktoré nám poskytujú personálne, priestorové a materiálne podmienky školy na skvalitňovanie výchovnovzdelávacieho procesu. Pedagogický kolektív je plne kvalifikovaný s dostatočnou pedagogickou praxou.

  ANGLICKÝ JAZYK 

   Anglický jazyk je celosvetový jazyk ,čoraz viac ho potrebujeme pri práci s PC alebo na internete.
Od šk roka 2006 / 2007 sme sa rozhodli vyučovať anglický jazyk ako záujm
ový krúžok od 1. ročníka. V prvom a druhom ročníku deti sa budú učiť hravou formou základné slová . Učia sa podľa knihy Angličtina pre najmenších.  3. a 4. ročník  sa učí pomocou knihy od M. Zahálkovej - Angličtina pre 3.ročník a Angličtina pre 4. ročník. Okrem toho využívame aj iné literatúry napr. Angličtina pre najmenších, Angličtina pre malých školákov. Zároveň využívajú učebňu výpočtovej techniky, kde si  utvrdzujú poznatky pri počítačoch. Škola má CD- Angličtina, Play with Toby.   

    

 

 

    Škola sa prihlásila do projektu " Infovek" v roku 2003.V nasledujúcom roku  boli dodané počítače  (6 ks) s množstvom vzdelávacích CD a s pripojením na internet.  Deti sa učia pracovať na PC od 1. ročníka, vyhľadávajú informácie na internete a utvrdzujú si učivo pomocou vzdelávacích programov i počítačových hier.

 

 

ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE

 

 

    Projekt je zameraný na harmonizáciu života dieťaťa metódami, ktoré vytvárajú jednotu tela, mysle a citov. Rozvíja komunikáciu dieťa – dospelý, dieťa – dieťa, podporuje zdravie, preventívne pôsobí na závislosti rôzneho typu, vychováva k zodpovednému partnerstvu a rodičovstvu, zvyšuje záujem žiakov a učiteľov o pohybové aktivity.

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Vrádište 226
    Vrádište 226
  • 034 668 27 38

Fotogaléria